38 POZEMKOV

v lone prírody

Stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov

screen-shot-2016-10-19-at-15.25.42.png

Projekt

Projekt ponúka 38 stavebných pozemkov na rodinné domy s kompletnou infrštruktúrou v obci Slaská

viac

screen-shot-2016-10-19-at-15.26.21.png

Lokalita

Tichá lokalita v lone prírody s nádherným výhľadom na okolitú scenériu. A to len 7km od Žiaru nad Hronom.

viac

screen-shot-2016-10-19-at-15.26.32.png

Inžinierske siete

Každý stavebný pozemok v lokalite bude vybavený inžinierskymi sieťami, ktoré sú zahrnuté v cene pozemku

viac

STAVEBNÉ POZEMKY určené na výstavbu rodinných domov

Svojou veľkosťou sú navrhované pre širokú škálu záujemcov a umožňujú splniť najrozličnejšie požiadavky - majú rozlohu od 700 do 1 900 metrov štvorcových.
Aj pri tých rozlohou najmenších bol kladený dôraz na zachovanie dostatočnej šírky pozemku pre pohodlné osadenie rodinného domu. Minimálna šírka stavebných pozemkov je 20 metrov.

 

Projekt

Projekt Slaská-Diely ponúka stavebné pozemky v obci Slaská v tichej lokalite v lone prírody s nádherným výhľadom na okolitú scenériu. A to všetko len 7 km od okresného mesta Žiar nad Hronom. (Orto foto mapa)

V ponuke bude 38 stavebných pozemkov na rodinné domy s kompletnou infraštruktúrou. Realizuje ho súkromný investor, ktorý už má v tejto oblasti nemalé skúsenosti.

Za zmienku stojí najmä úspešný projekt Nová Lutila v susednej obci Lutila.

Myšlienka pretvoriť túto lokalitu na stavebné pozemky vznikla v roku 2008, kedy sa aj začalo s jej majetko-právnym vysporiadaním. V roku 2012 bola vypracovaná projektová dokumentácia pre územné konanie, ktoré bolo úspešne ukončené dňa 20.02.2013, kedy príslušný stavebný úrad vydal právoplatné územné rozhodnutie.

Následne bola spracovaná projektová dokumentácia pre stavebné konanie a na jej základe boli v rozpätí rokov 2013 - 2014 vydané všetky povolenia potrebné na realizáciu inžinierskych sietí. (č.1, č.2, č.3, č.4)

V roku 2015 začala spoločnosť SSE-D, a.s. s prácami na stavbe „Slaská – časť Diely, zahustenie DTS a rozšírenie NNS“

Od septembra 2016 sú už v plnom prúde práce na ostatných stavebných objektoch. Predpokladaný termín dokončenia celej stavby je jún 2017. O priebehu prác Vás budeme podrobne informovať v časti „AKTUALITY

1 2 3

Lokalita

Lokalita "Slaská-Diely" je situovaná na severozápadnom okraji obce v príjemnom prírodnom prostredí a zaberá plochu cca 4,5 ha. V blízkosti sa nachádza existujúca obytná zóna, na ktorú sa navrhovaná bytová výstavba komunikačne a dopravne napája.

Preteká cez ňu potok Brestov jarok a zo všetkých strán je obklopená lúkami a lesmi. Zároveň je však od okresného mesta vzdialená iba cca 7 km.
Obec Slaská leží pod Kremnickými vrchmi. Kataster obce má rozlohu 1600 ha.

Pôvodná zástavba obce Slaská vznikala ako hromadná dedina. Zástavba obce sa rozkladá okolo potoka Slaská, v náročnom teréne. Prevažuje individuálna bytová výstavba. Obec sa po prvý raz spomína v roku 1454 pod názvom SZILEZKA. K 30. 09. 2012 mala Slaská 483 obyvateľov.

Mapa pozemkov

Mapa pozemkov /* SEVERKA */ S /* end of SEVERKA */ /* PROPERTY 1 */ 1 /* PROPERTY 2 */ 2 /* PROPERTY 3 */ 3 /* PROPERTY 4 */ 4 /* PROPERTY 5 */ 5 /* PROPERTY 6 */ 6 /* PROPERTY 7 */ 7 /* PROPERTY 8 */ 8 /* PROPERTY 9 */ 9 /* PROPERTY 10 */ 10 /* PROPERTY 11 */ 11 /* PROPERTY 12 */ 12 /* PROPERTY 13 */ 13 /* PROPERTY 14 */ 14 /* PROPERTY 15 */ 15 /* PROPERTY 16 */ 16 /* PROPERTY 17 */ 17 /* PROPERTY 18 */ 18 /* PROPERTY 19 */ 19 /* PROPERTY 20 */ 20 /* PROPERTY 21 */ 21 /* PROPERTY 22 */ 22 /* PROPERTY 23 */ 23 /* PROPERTY 24 */ 24 /* PROPERTY 25 */ 25 /* PROPERTY 26 */ 26 /* PROPERTY 27 */ 27 /* PROPERTY 28 */ 28 /* PROPERTY 29 */ 29 /* PROPERTY 30 */ 30 /* PROPERTY 31 */ 31 /* PROPERTY 32 */ 32 /* PROPERTY 33 */ 33 /* PROPERTY 34 */ 34 /* PROPERTY 35 */ 35 /* PROPERTY 36 */ 36 /* PROPERTY 37 */ 37 /* PROPERTY 38 */ 38 /* CESTA */ /* ---- */ 1 383 m21 043 m2953 m2882 m2743 m2742 m2742 m2742 m2742 m2781 m21 545 m21 489 m21 423 m21 317 m21 808 m21 910 m21 095 m2891 m2825 m2815 m2822 m21 136 m2709 m2718 m2718 m2718 m2698 m2795 m2796 m2910 m2888 m2921 m2944 m2815 m2815 m2814 m2807 m2715 m2
voľné33
rezervované0
predané5

Inžinierske siete

Projektová dokumentácia na predmetnú lokalitu je spracovaná tak, aby bolo všetkých 38 novobudovaných stavebných pozemkov napojených na všetky v obci Slaská dostupné inžinierske siete.

V rovnakom rozsahu boli na projekt vydané všetky príslušné stavebné a vodoprávne povolenia.

INŽINIERSKE SIETE
PDF
ROZMERY POZEMKOV
PDF
 • vodovodná prípojka ukončená na pozemku
 • plynová prípojka ukončená na pozemku
 • prípojka elektrickej energie ukončená na pozemku
 • optická telekomunikačná prípojka ukončená na pozemku
 • prístupová komunikácia s asfaltovým povrchom
 • verejné osvetlenie
 • obecný rozhlas

Aktuality

Harmonogram výstavby

PDF (184kB)

09/2016

Položenie nového zemného káblového vedenia v rámci prekládky 22 kV vzdušného elektrického vedenia spoločnosťou SSE-D v rámci stavebného objektu SO 300 Elektro.

Osadenie novej kioskovej trafostanice pre vznikajúcu IBV spoločnosťou SSE-D v rámci stavebného objektu SO 300 Elektro.

Osadenie pilierových rozpojovacích a istiacich skríň spoločnosťou SSE-D v rámci stavebného objektu SO 300 Elektro.

10/2016

Hrubé terénne úpravy lokality.

Odňatie ornice z trás budúcich komunikácií.

11/2016

Práce na stavebnom objekte SO 203 Dažďová kanalizácia

Tlačová správa k projektu „IBV Slaská-Diely“ na spravodajskom portáli žiar24

Odkaz na tlačovú správu

Ukončenie prác na stavebnom objekte SO 203 Dažďová kanalizácia

Práce na stavebnom objekte SO 201.2 Rozvádzací vodovod

12/2016

Práce na stavebnom objekte SO 202 Plynovod

Práce na stavebných objektoch SO 402 Preložka diaľkového optického kábla Slovak Telekom a SO 403 Preložka diaľkového optického kábla SSE. Optické káble pôvodne križovali riešenú lokalitu. Nová trasa je vedená popri budúcich asfaltových komunikáciách a zabezpečí, aby káble nezasahovali do stavebných pozemkov.

Inštalácia bilboardu na vstupe do lokality pre lepšiu orientáciu záujemcov o stavebné pozemky v rámci projektu „IBV Slaská-Diely“.

Položenie vodovodného potrubia v dĺžke cca 150 m v rámci stavebného objektu SO 201.1 Privádzací vodovod. Položenie kopoflexovej chráničky DN 200 v dĺžke cca 125 m - príprava trasy pre položenie nového zemného kábla v rámci prekládky 22 kV vzdušného elektrického vedenia, ktoré križovalo riešenú lokalitu, do zeme – úsek od novej trafostanice po začiatočný bod prekládky (stĺp VN).

01/2017

Realizácia plynových prípojok pre jednotlivé stavebné pozemky.

03/2017

Ukončili sme práce na stavebnom objekte SO 202 Plynovod.

 • Vytýčenie budúceho plynovodu geodetom v teréne
 • Zemné práce – výkop rýh pre uloženie potrubia pre hlavné rozvody plynu a 38 ks plynových prípojok
 • Zrealizovanie pieskového lôžka pod budúcim plynovodom z frakcie 0-4
 • Kontrola podsypov pracovníkmi SPP-D, a.s.
 • Montáž plynového potrubia, ktoré pozostáva zo 630 m hlavných rozvodov plynu a 38 ks plynových prípojok, ukončených na hranici jednotlivých stavebných pozemkov, v celkovej dĺžke 192 m
 • Montáž signalizačného vodiča na plynárenské zariadenie
 • Vykonanie funkčnej skúšky signalizačného vodiča
 • Vykonanie tlakovej skúšky plynovodu
 • Porealizačné geodetické zameranie plynovodu
 • Zrealizovanie obsypov plynovodu pieskom frakcie 0-4
 • Položenie žltej výstražnej fólie nad telesom plynovodu
 • Kontrola obsypov pracovníkmi SPP-D, a.s.

Ukončili sme práce na stavebnom objekte SO 201.2 Rozvádzací vodovod.

 • Vytýčenie budúceho vodovodu geodetom v teréne
 • Zemné práce – výkop rýh pre uloženie potrubia pre hlavné rozvody vodovodu a 38 ks vodovodných prípojok
 • Zrealizovanie pieskového lôžka pod budúcim vodovodom z frakcie 0-4
 • Kontrola podsypov pracovníkmi Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Montáž vodovodného potrubia, ktoré pozostáva zo 735 m hlavných rozvodov vody a 38 ks vodovodných prípojok, ukončených na hranici jednotlivých stavebných pozemkov, v celkovej dĺžke 182 m
 • Montáž signalizačného vodiča na vodárenské zariadenie
 • Vykonanie funkčnej skúšky signalizačného vodiča
 • Vykonanie tlakovej skúšky vodovodu
 • Porealizačné geodetické zameranie plynovodu
 • Zrealizovanie obsypov vodovodu pieskom frakcie 0-4
 • Položenie bielej výstražnej fólie nad telesom vodovodu
 • Kontrola obsypov pracovníkmi Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zásyp ryhy zeminou

Ukončili sme práce na stavebnom objekte SO 403 Preložka diaľkového optického kábla SSE.

 • Vytýčenie jestvujúceho káblového vedenia pracovníkom SSE a geodetom
 • Zemné práce – výkop ryhy a obnaženie existujúceho káblového vedenia
 • Vytýčenie novej trasy budúceho káblového vedenia geodetom v zmysle projektovej dokumentácie
 • Zemné práce – výkop novej ryhy v novej trase pre uloženie budúceho káblového vedenia
 • Preloženie jestvujúceho kábla z pôvodnej do novej trasy
 • doplnenie cca 100 m nového kábla a jeho naspojkovanie na pôvodný kábel pracovníkmi Energotel
 • porealizačné geodetické zameranie
 • Zásyp ryhy zeminou